• M
  • Hydrangeas
  • Chrysanthemum
  • M
  • M
  • M
  • M

Metropol İmar

1986 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin iştirakiyle ilk önce " Ankara Mesken Sanayi Ve İnşaat Anonim Şirketi" ismiyle kuruldu. 1990`ların başında ismi Metropol İmar A.Ş. olarak değiştirildi. Son olarak 6 Haziran 2000 tarihinde "Metropol İmar İnşaat, Taahhüt, Proje, Danışmanlık, Tanıtım, Müzik, Spor, Organizasyon, Madencilik, Turizm, Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir.


ŞİRKETİN KURULUŞ AMACI
1- Konut alanında ve bu kapsamda Toplu Konut alanlarında, gecekondu ıslah tasfiye ve önleme bölgeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
2- Çalışma bölgelerinde ve bu kapsamda ticaret, sanayi, depolama ve bunun gibi alan  ve iş merkezleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
3- Sosyal ve İdari Kentsel alanlarda ve bu kapsamda eğitim, sağlık, spor, kültürel ve bunun gibi tesis alanları ile ilgili çalışmalar yapmak.
4- Rekreasyon alanları ve bu kapsamda Ülkesel, Kentsel, Bölgesel ölçekteki parklar ve öteki açık alan düzenlemeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
5- Turizm alanlarında  çalışmalar yapmak.
6- Doğal ve tarihi sit alanları ve bu kapsamda her türl ü koruma, yenileştirmek, restorasyon ve bunun gibi konular ile ilgili çalışmalar yapmak.
7- Ulaşım sistemleri ve öteki kentsel altyapı konuları ile ilgili çalışmalar yapmak.
8- Çevre sorunları ile ilgili çalışmalarda, proje, uygulama, işletme aşamalarında gerekli her türlü faaliyette bulunmak.
9- Sanat siteleri, stüdyolar, toplantı salonları inşa etmek, satın almak kiralamak, kiraya vermek.
10- Bütün spor dallarında yarışmalar ve spor alanları düzenlemek, spor kulüpleri kurmak, kurulmuş ve kurulacak spor kulüplerine maddi ve manevi destekte bulunmak, farklı dallarda spor takımları oluşturmak, spor sahaları inşa etmek, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek.
11- Müzik, tiyatro, resim, dans, bale, fotoğraf ve bando gibi sanat dallarında faaliyet göstermek eğitici ve öğretici kurslar düzenlemek, yarışmalar ve ilgili oyunlar düzenlemek, ulusal ve uluslararası arenalarda gösterilerde bulunmak, gösteri programları düzenlemek.
12- Kitap, dergi, broşür, afiş, slayt, pano, elektronik iletişim araçları, film gibi günlük, aylık veya değişik süreli yayınlar yapmak. Bu ürünlerin ham madde veya mamul maddelerini satın almak, değiştirerek veya aynen satmak.
13- Bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde konferanslar, paneller, festivaller, konserler ve gösteri sosyal ve kültürel faaliyette bulunmak.
14- Faaliyet konuları ile ilgili alanlarda her türlü sosyal mali ve ekonomik araştırmalar yapmak, fizibilite çalışmaları yapmak, örgütlenmek, kurumsallaştırma, proje yönetimi, kaynak yönetimi ve bunun gibi konuları da kapsamak üzere her türlü mali yönetimsel ve teknik danışmanlık hizmetleri yapmak.
15- Her türlü planlama çalışması yapmak ve bu kapsamda bölge planları metropoliten planlama çalışmaları, çevre düzeni planları nazım imar planları, uygulama imar planları, parselasyon planları hazırlamak.
16-  Her türlü proje hizmeti vermek ve bu kapsamda kentsel tasarım mimari, peyzaj, çevre düzenleme ve her türlü mühendislik ve altyapı projelerini yapmak ve yaptırmak.
17- Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü taşınmaz mal almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak, vermek ve öteki aynı hakları kullanmak.
18- Faaliyet konuları ile ilgili projelerde bakım işletme hizmetlerini sağlamak veya bu hizmetleri yaptırmak denetlemek ve bu konuda teknik ve mali danışmanlık yapmak.
19- Faaliyet konuları ile ilgili alanlarda gerekli her türlü araç, gereç ile ilgili imalat yapmak, yaptırmak bu kapsamda tesisler kurmak ve işletmek.
20- Kentsel ihtiyaçları karşılamak için gerekli her türlü konuda tesisler kurmak ve işletmek.
21- Faaliyet konuları ile ilgili alanlarda gerekli her türlü araç gerecin dışalımını yapmak.
22- Sigorta şirketlerinin acenteliğini yapmak.
23- Yapı gereçleri üretimine yönelik madenleri aramak taş ocağı işletmek.
24- İnşaat yapmak, yaptırmak gerekli ulaşım araçlarını ve iş makinelerini almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve takas etmek.
25- Her türlü yönetimsel teknik ve mali konularda danışmanlık ve denetleme yapmak.
26- İnşaat sektörü için gerekli her türlü imalat sanayini kurmak ve işletmek.
27- Şirket amacıyla ilgili tüzelkişilere ortak olmak.
28- Yurtiçinin yanı sıra yurtdışından da faaliyet alanındaki konularda hizmet vermektir.

ŞİRKETİN FAALİYET ALANLARI
Yukarıda belirtilen amaçlara hizmet edebilecek şekilde,Türkiye genelinde ve Ankara da, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gösterilecek, alternatif yerleşim alanlarında ,Toplu Konut alanları, lüks konut alanları, rekreasyon alanları, yol köprü ve kavşak düzenlemeleri,yaya üstgeçitleri,her türlü sosyal kültürel ve spor alanları, göl çevresi ve dip temizleme çalışmalarında;  Müşavirlik, kontrollük, planlama, proje ve taahhüt işlerini yapmaktadır.Her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde; tanıtım, temizlik, spor organizasyonlarını yapmaktadır.