• M
 • Hydrangeas
 • Chrysanthemum
 • M
 • M
 • M
 • M
İLAN


Metropol İmar İnşaat Taahhüt Proje Danışmanlık Tanıtım Müzik Spor Organizasyon Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. güvenlik kamera sistemi kurulması işi yaptıracaktır.

 1. 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 22/D maddesine göre Doğrudan Temin kapsamında yaptırılacaktır.

 2. İdarenin:

  1. Adı: Metropol İmar İnşaat Taahhüt Proje Danışmanlık Tanıtım Müzik Spor Organizasyon Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  2. Adresi: Hoşdere Cad. Şairbaki Sokak. No:17 Yukarıayrancı Çankaya / ANKARA

  3. Telefon numarası: +90 312 440 75 60

  4. Faks numarası: +90 312 439 49 59

 3. Yapılacak İşin

  1. Adı,: Armada, Sincan 12. Cadde, Dr. Nafiz Körez Hastane Önü Yaya Üstgeçidi Kamera Sistemi Kurulması Yapım İşi

  2. Miktarı ve Türü: Projesi ve şartnamesine uygun götürü bedel kamera sistemi kurulması işi yaptırılacaktır.

 4. Tekliflerin Toplanacağı

  1. Yer: Hoşdere Cad. Şairbaki Sokak. No:17 Yukarıayrancı Çankaya / ANKARA Metropol İmar A.Ş. Genel Müdürlüğü

 5. Teklif verebilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler

  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  1. İhale dokümanı, Metropol İmar A.Ş. Mali ve İdari İşler Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL ( Yüz Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir.

  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 7. Kısmı teklif verilemez.

 8. Teklif kapalı zarf teklif usulüne göre verilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde açık eksiltmeye göre teklif istemeye yetkilidir.

 9. İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son fiyat teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.

 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.